Přihlásit se
info@bikomatic.cz
0
Zboží bylo vloženo do košíku!

OBCHODNÍ PODMÍNKY 


 

obchodní společnost: Bikomatic Company s. r. o.

se sídlem Ostružinová 147/2, Olomouc - Nový Svět, 779 00, 

adresa provozovny Gebauerova 1087/1, Ostrava - Přívoz, 702 00, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  oddíl C, vložka 53841,

IČ: 29446279, DIČ: CZ29446279 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetových adresách: www.bikomatic.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti BikomaticCompany s.r.o., se sídlem Ostružinová 147/2, Olomouc - Nový Svět, 779 00, identifikační číslo: 29446279, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 53841 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách umístněných na internetových adresách www.bikomatic.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


 

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Z návrhu na uzavření kupní smlouvy musí být zřejmé, že ten, kdo jej činí, má úmysl uzavřít určitou smlouvu s osobou, vůči níž nabídku činí. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Odesláním objednávky kupující prokazuje svůj souhlas s  obchodními podmínkami v jejich plném a nezkráceném znění.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) kupujícímu, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího, která je prodávajícímu zaslána na elektronickou adresu prostřednictvím elektronické pošty. 

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na tel. hovor. ) hradí kupující.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovnách (kamenných prodejnách) prodávajícího určených kupujícím v objednávce;

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího: 

  •  v Kč na číslo účtu 2928859399/0800, Česká Spořitelna, a. s.
  •  v EUR při platbě ze Slovenska na účet číslo: 2928859399/0800, Česká Spořitelna, a. s.,
  •  v EUR na účet číslo 2928859399/0800, Česká Spořitelna, a. s. - IBAN účtu: CZ1908000000002928859399, SWIFT kód: GIBACZPX; 

 

bezhotovostně platební kartou;

prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (dle čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije a kupující je povinen kupní cenu před odesláním zboží uhradit i přes to, že nemá možnost si věc prohlédnout.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Veškeré změny a změny cen jsou vyhrazeny. Nabídka včetně akcí a výprodejů platí do vyprodání zásob. Cena je platná v době objednání.

4.10. Podrobná úprava Způsobu platby je upravena na internetové adrese prodávajícího: www.bikomatic.cz, v sekci Způsob platby. 

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


 

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak: - v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu,

  • v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze,
  • v případě dodávky zboží zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  •  v případě dodávky zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  •  v případě dodávky zvukové, nebo obrazové nahrávky, nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • v případě dodávky novin, periodik, nebo časopisů.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím v záhlaví označený „Chci vrátit zboží“, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 12 těchto obchodních podmínek. Prodávající bez zbytečného odkladu písemně potvrdí kupujícímu přijetí pro odstoupení od kupní smlouvy (vyplněného vzorového formuláře).

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno včetně všech jeho součástí a příslušenství do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být vráceno nepoškozené a je-li to možné, v původním obalu.

5.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.7. Jestliže kupující zvolí jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí podnikatel kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.

5.8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, a to tak, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.11. Prodávající rozšiřuje kupujícímu – spotřebiteli nárok na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) na 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu a bez sankcí, avšak po uplynutí zákonné lhůty od převzetí zboží dle odstavce 5.2., a to pouze pokud kupující splní následující podmínky:

   a) Zboží je kompletní a v nepoškozeném původním obalu.

   b) Zboží je prokazatelně nepoužité, neznečištěné či jinak neznehodnocené, pokud je zčásti nebo zcela chráněno autorským zákonem, či pokud je určeno k jednorázové spotřebě.

5.12. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.

5.13. V případě nevyzvednutí objednaného zboží hradí kupující nutné náklady spojené s expedicí a následným zařazením nevyzvednutého zboží zpět do skladového systému prodávajícího a to:

   a) náklady na dopravu ke kupujícímu a zpět k prodávajícímu

   b) náklady na dobírku

   c) náklady na spotřebovaný obalový materiál

   d) poplatek 100,- Kč za administraci a zařazení zboží do skladového systému

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


 

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží na tomto místě převzít, a to při jeho dodání. 

6.3. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6. Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro prodávajícího závazná.

6.7. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží ať už k nim dojde z jakéhokoliv důvodu. 

6.8. Podrobná úprava doručování zboží je upravena na internetové adrese prodávajícího: www.bikomatic.cz, v sekci Doručování zboží.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. 

7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   7.3.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   7.3.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   7.3.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   7.3.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   7.3.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

7.5. Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, může být prodána jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

7.6. Ustanovení uvedená v čl. 7.3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.9. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@bikomatic.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Případný spor mezi kupujícím a prodávajícím může kupující řešit také mimosoudní cestou prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení sporu,  kterým je například Česká obchodní inspekce http://www.coi.cz či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, a tedy nemá právo domáhat se vůči kupujícímu obnovení jednání o kupní smlouvě, v případě že dojde ke změně okolností tak podstatných, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich, a to ani v případě, že kupující prokáže, že změnu nemohl rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření kupní smlouvy, anebo se kupujícímu stala až po uzavření kupní smlouvy známou.

 

9. SLEVOVÉ KUPONY A VOUCHERY


 

9.1. Prodávající poskytuje různé druhy slev na nabízené zboží také formou slevových kuponů a voucherů, které nejčastěji obsahují slevové kódy.

9.2. Slevový kupón nebo voucher je možné použít na již zlevněné zboží.

9.3. Slevové kódy není možné uplatňovat opakovaně, pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno.

9.4. Slevové kupony a vouchery nelze vzájemně kombinovat ani používat současně pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno.

9.5. V případě, že sleva nebo slevový kupón bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy, slevového kupónu nebo voucheru, má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kupónu nebo voucheru odmítnout. V takovém případě je uživatel informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel slevy či slevového kupónu nejasnosti, platí jejich výklad stanovený prodávajícím.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


 

 11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Žádná z cookie použitá na webových stránkách prodávajícího nesbírá informace mající povahu osobních údajů kupujícího a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Kupující má kdykoliv možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracování cookies na webových stránkách prodávajícího a to prostřednictvím nastavení webového prohlížeče kupujícího.

 

11. DORUČOVÁNÍ


 

12.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

12.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

12.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


 

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Tyto obchodní podmínky se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

13.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.6. Registrační číslo prodávajícího u Úřadu pro ochranu osobních údajů je 00077843.

13.7. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: Bikomatic Company s. r. o., Gebauerova 1087/1, Ostrava - Přívoz, 702 00,

adresa elektronické pošty: eshop@bikomatic.cz, 

telefon: +420 608 608 456.

 

V Ostravě dne 04.02. 2018

Bikomatic Company s. r. o.